TÖÖNÕUSTAMINE

Tänapäeva tööelu on järjest pingelisem ja pidevalt muutuv. See seab töötajate vaimse tervise tugeva pinge alla ja tekitab inimestes ülemäärast stressi, tööalast läbipõlemist ja depressiooni. Tööandjate moraalseks kohustuseks on leida võimalusi toetada töötajate vaimset tervist. Seda sätestab ka töötervishoiu raamdirektiiv. 

TÖÖNÕUSTAMINE (TÖÖ) PSÜHHOLOOGIA  ALAL

Töönõustamise eesmärk on ettevõtte töötajate süsteemne ja järjepidev jõustamine toimetulekul tööstressi ja –pingetega ning muutustega ettevõtte töös. Samuti aitab töönõustmine suurendada tööl isiklikku motivatsiooni, leida täiendavaid võimalusi eneseteostuseks ning suurendada rahulolu nii enda kui kollektiiivi koostööst.

Nõustamine toimub grupis töökollektiivile või meeskonnale, sarnase tööiseloomuga või vastutusega töötajatele (näiteks projektijuhid, keskastmejuhid, müügi inimesed vm).

Töönõustamise käigus töötatakse läbi olulisi teemasid, mis mõjutavad inimeste töövõimekust, rahulolu oma tööga ja omavaheliste suhetega ning ettevõtte tulemuslikkust. Teemade valik ja rõhuasetused seame aga vastavalt kollektiivi vajadustele.

Näiteid käsitletavatest teemadest:

 1. Minu isiksus ja panus töötajana ettevõttesse.
 2. Kolleeg kui teine isiksus, meievahelised suhted.
 3. Meie meeskond ja omavaheline koostöö.
 4. Töökeskkond ja selle mõju töö tulemustele.
 5. Ettevõtte ja töötajate väärtuste ühildumine, prioriteedid.
 6. Töötaja eneseteostus ja tööalane areng.
 7. Töörõõm ja motivatsiooni (taas)leidmine ja hoidmine.
 8. Aja juhtimine.
 9. Emotsioonide juhtimine ja eneseregulatsioon.
 10. Läbipõlemine – praktilised harjutused toimetulekuks tööstressiga.
 11. Konflikti juhtmine ja enesekehtestamine.
 12. Suhted ja läbirääkimised jm.

Mis kasu saab töönõustamisest?

 • kujunevad avatumad suhted kaastöötajate vahel
 • paraneb omavaheline suhtlemine ja info liikumine
 • kasvab teadlikkus iseendast, enda efektiivsemaks muutmisest
 • suureneb teiste – kolleegide, alluvate, ülemuste ja klientide mõistmine, mis on vajalik viljakamaks koostööks
 • suureneb stabiilsuse ja rahulolu tunne vaatamata selle, et elu on muutlik
 • väheneb tööalaste pingete (stressi) mõju
 • selginevad ühised eesmärgid ja võimalused ellu viia vajalikke muutusi jpm

Nõustamisprotsessi käigus on võimalik näha muutusi nii üksikisiku kui ka kogu kollketiivi toimimise tasandil. Tööandjale on see võimaluseks saada tagasisidet, kuidas kollektiiv toimib.

Töönõustamine toimub soovitavalt:

 • 2 – 3 h korraga sõltuvalt grupi suurusest
 • grupi suurus 6 kuni 12 inimest
 • pikema perioodi vältel sagedusega 1 kord kuus.
 • minimaalne kordade arv 3 sagedusega 1 kord kuus.

Töönõustamise käigus kasutame (töö)psühholoogia alaseid interaktiivseid harjutusi, toimuvad arutelud, grupitööd ja analüüsid.

Viime läbi ka individuaalset (töö)nõustamist.

Töönõustamine on võimalus leevendada tööstressi ja teadlikult tugevdada töötajate vaimset tervist.

Võta meiega ühendust!

Contact Form

 
Copyright © 2015 Synergia OÜ.