KOOLITUSED

Vaid õppivad ettevõtted, kes tahavad oma töötajaid arendada ja motiveerida, saavad hakkama püsivate muutustega elus. Tulemuslikkus ja rahulolu sünnivad järjepideva teadliku tegevuse tulemusel.
Pakume alljärgnevatel teemadel sisekoolitusi.  Lõpliku koolitusprogrammi koostame vastavalt Tellija soovidele ja vajadustele.

KOOSTÖÖ MEESKONNAS - EDUKA ETTEVÕTTE ALUS

Eesmärk:

 • Teadlikum suhtlemisoskuste kasutamine meeskonna töös
 • Positiivse mikrokliima loomine ja hoidmine
 • Kommunikatsiooni parandamine – oskus edastada olulist informatsiooni
 • Oskus paremini meeskonnas konflikte ennetada ja lahendada

Aeg:

 •  Ühepäevasel koolitusel 6 akadeemilist tundi, kahepäevasel koolitusel 6 + 4 akadeemilist tundi

Kava:

  • Meeskonnatöö põhiprintsiibid
  • Meeskonnaks kasvamise arenguetapid
  • Hoiakud ja veendumused mis kujundavad meeskonda
  • Rollid meeskonnas
  • Kommunikatsioon meeskonnas – suhtlemistõrked ja nendega toimetulek
  • Meeskonna motiveerimine, erinevad motivatsioonistrateegiad
  • Meeskonna ühised eesmärgid ja väärtushinnangud
  • Konflikti lahendamine meeskonnas
  • Emotsionaalne intelligentsus – eduka koostöö alus
  • Kuidas kujundada positiivset mikrokliimat töökollektiivis

Harjutus: konflikti lahendamine
Harjutus: meeskonna motiveerimine
Harjutus: efektiivne info edastamine

Tulemus:

 • Koostöö paraneb tänu professionaalsemale suhtlemisoskustele
 • Informatsiooni edastamine paraneb
 • Mikrokliima on toetav ja koostööd soodustav
 • Oskus meeskonnaga keerulisi probleeme lahendada

Läbiviimise vorm:

 • Loeng, seminar, praktilised harjutused, videoharjutused – harjutuste analüüs, kirjalikud materjalid

PROFESSIONAALNE KLIENDITEENINDUS

Eesmärk:

 

 • Suurendada klientide rahulolu ja tagada professionaalne klienditeenindus
 • Omandada uusi suhtlemisoskusi “raskete” klientidega
 • Suurendada pädevust tulemaks toime pingelistes töösituatsioonides

Aeg: 8 tundi
Sihtrühm: klienditeenindajad

Kava:

 • Minu kui klienditeenindaja erialane roll
 • Teadlikkus oma verbaalsest ja mitteverbaalsest mõjust klientidele
 • Kliendi kaardistamine – kliendi isiksus ja lähtuvalt sellest kliendiga suhtlemine
 • Kliendile häälestumine ja lahenduste pakkumine kliendile vastuvõetavas vormis
 • Oskus anda kliendile sõnum, et tema vajadused on teenindajale olulised
 • Kuidas ennast motiveerida sõbralikule klienditeenindusele
 • Kuidas klienditeenindaja sisemised hoiakud mõjutavad suhtlemist klientidega
 • Oskus väljendada negatiivset sõnumit nii, et klient lepiks olukorraga
 • Konflikti lahendamise mudel
 • Enesekehtestamine nõudlike, konfliktsete klientide puhul
 • Professionaalsed suhtlemisvõtted, mis hõlbustavad tööd raskete klientidega
 • Meeskonna koostöö klienditeeninduses
 • Kuidas klienditeenindajana toime tulla tööstresigaTulemus:
 • Sisemise mikrokliima paranemine ettevõttes tänu klienditeenindajate suurenenud professionaalsusele
 • Oskus senisest paremini toime tulla probleemsete klientidega
 • Oskus ennast säästvalt suhelda rakendades omandatud suhtlemisvõtteid
 • Senisest ressurssem töötaja ja rahulolevam klient

Läbiviimise vorm: Loeng, seminar, praktilised harjutused, videoharjutused – harjutuste analüüs, kirjalikud materjalid.
Soovi korral individuaalkonsultatsioonid.

AJA PLANEERIMINE

Aega pole võimalik osta, müüa, vahetada, küll aga saab aega oskuslikult planeerida, et elust mõnu tunda.

Eesmärk:
Suurendada oskusi oma aega arukalt ja meeldivalt planeerida
Õppida tundma oma aja tajumise fenomeni
Lõpetada krooniline aja puuduse tunnetus läbi eneseteadlikkuse kasvu

Aeg: 6 akadeemilist tundi

Kava:

 • Aja tajumise individuaalsus – isiklik aeg
 • Ida ja lääne ajatajumise eripära
 • Aja planeerimine – strateegiad
 • Esmatähtsad – kohustuslikud toimingud
 • Teisesed – võimalikud toimingud
 • Väärtushinnangute ja aja suhtestatus
 • Kuidas erinevad inimtüübid kogevad aega
 • Faktorid, mis viitavad kroonilisele ajanappusele, nende muutmine
 • Psüühilise aja kuhjumine stressisituatsioonis ning oskus lõdvestuda
 • Praktilised harjutused, mis aitavad ajas paremini toimida (mentaalne lõõgastus, mõtete ümberlülitus)
 • Kollektiivne aja käsitlus

Tulemus:

 • Osatakse oma aega senisest paremini planeerida ja realiseerida
 • Suudetakse kiires olukorras efektiivselt toime tulla
 • Teadlikus oma isiklikust aja tajumise eripärast ning lähtuvalt sellest oskus ajas tegutseda
 • Oskus kasutada lihtsaid ja efektiivseid lõõgastusvõtteid – tähelepanu ümberlülitamise võtteid

Läbiviimismeetodid:

Seminar, praktilised harjutused, kirjalikud materjalid.
Soovi korral individuaalkonsultatsioon.

KONFLIKTILAHENDUS JA ENESEKEHTESTAMINE

Eesmärk:
Omandada uusi oskusi konfliktsituatsioonide ennetamisel ja lahendamisel
Omandada senisest efektiivsemaid oskusi ennastkehtestavas käitumises
Õppida toime tulema manipulatiivse käitumisega

Aeg: 8 akadeemilist tundi

Sisu:

 • Konflikti olemus ja kuidas seda erinevad isiksused tajuvad
 • Konflikti allikad – erinevad väärtused
 • Konflikt organisatsioonis: varjatud – avalik
 • Konflikt – arenguprotsessi koostisosa
 • Konflikti põhjused meeskonnas ja nende lahendusmeetodid
 • Isiksuste vahelised konfliktid – rollid konflikti juhtimisel
 • Protsess konflikti tajumisel, lahendamisel, vältimisel, külmutamisel
 • Konflikti positiivne ja negatiivne jõud
 • Kehtestav, agressiivne, alistuv käitumine
 • Rollijaotus kehtestava käitumise puhul
 • Võitja – võitja mudel
 • Varjatud ja avalik manipulatsioon
 • Kuidas toime tulla manipulaatoriga
 • Efektiivne käitumine pingelises olukorras

Tulemus:

 • Omandatakse uusi oskusi konflikti kui protsessi juhtimisel
 • Osatakse konfliktilahendusstrateegiaid praktikas rakendama
 • Õpitakse mõistma oma organisatsioonisiseseid konflikti allikaid , nende põhjuseid ja leitakse optimaalseid lahendusi
 • Osatakse vastavalt situatsioonile kehtestavalt käituda
 • Oskus adekvaatselt reageerida manipulatiivsetes olukordades
 • Suudetakse stressirohkes olukorras efektiivselt toime tulla

Läbiviimise vorm:
Seminar, praktilised harjutused ( konfliktsituatsioonide läbimängimine – videotagasiside, analüüsimine), enesekehtestamise test, kirjalikud materjalid.

MEESKONNA JUHTIMINE JA ARENDAMINE

Eesmärk:
Täiustada praktilisi juhtimisoskusi töös inimestega
Omandada uusi oskusi töötajate motiveerimisel
Omandada oskusi visioone ellu viia

Kava:

  • Juhtimise alused ja juhi roll
  • Mõttestrateegiad, mis loovad vundamendi edukaks juhtimiseks
  • Efektiivne info edastamine erinevatel suhtlemistasanditel
  • Juhtimismudelid meeskonnas
  • Meeskonna motiveerimine läbi eesmärgi ja ühiste väärtuste
  • Kuidas visioone ellu rakendada
  • Rollid meeskonnas – formaalsed ja mitteformaalsed liidrid
  • Grupiprotsessid ja nende arvestamine juhtimises
  • Tagasiside andmine

Tulemus:

 • Oskus paindlikult ja teadlikult juhtida
 • Võime motiveerida meeskonda eesmärgi saavutamiseks
 • Oskus oma sisemisi ressursse efektiivselt kasutada
 • Kommunikatsioon eri tasandite vahel paraneb

Läbiviimise vorm: Loeng, seminar, videoharjutuste läbiviimine, analüüs ja tagasiside andmine, juhi tüübi test. Kaasa kirjalikud materjalid.

TULEMUSLIK MÜÜK

Eesmärk:
Olla klienditeenindajana professionaalselt pädev
Tänu headele müügioskustele tagada paremad müügitulemused
Klientide rahulolu ja püsiklientuuri kujundamine

Aeg: 8 tundi

Kava:

 • Professionaalse müüja roll – kuidas seda kujundada
 • Kontakti loomine kliendiga
 • Kliendi “tüübi” kaardistamine
 • Klientide erinevad ostustrateegiad
 • Müügiprotsessi teadlik juhtimine
 • Klientide vajaduste arvestamine – passiivne või aktiivne lähenemine
 • Müügi eripära lähtuvalt klientuurist
 • Müümine läbi kliendi “väärtuste”
 • Kuidas klienti motiveerida ostu sooritamisel (kliendi motivatsioonistrateegiad)
 • Põhilised vead klienditeeninduses ja müügiprotsessis
 • Konfliktsituatsioonide ennetamine ja lahendamine klienditeeninduses

Tulemus:

 • Müügitulemuste paranemine
 • Püsiklientuuri kujunemine
 • Professionaalne klienditeenindus ja klientide rahulolu suurenemine

Läbiviimise vorm:
Loeng, seminar, praktilised harjutused – videotagasiside, situatsioonide analüüs.
Kaasa kirjalikud materjalid.

TOIMETULEK TÖÖSTRESSIGA

Eesmärk:
Õppida paremini mõistma oma valikuid ja tegutsemise motiive
Suurendada pädevust stressiga toimetulekul – stressitaluvuse suurendamine läbi eneseteadlikkuse.
Õppida tundma läbipõlemise sümptomeid ning osata nendega toime tulla.

Aeg: Ühepäevasel koolitusel 6 akadeemilist tundi, kahepäevasel koolitusel 6 + 4 akadeemilist tundi

Kava:

 • Isiksuse areng ja erinevad etapid
 • Minu arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid
 • Väljakutsed elus, mis soodustavad isiksuslikku arengut
 • Tööstressi olemus ja sümptomid
 • Kuidas erinevad inimtüübid kogevad stressi
 • Sümptomid, mis viitavad läbipõlemisele ning nende äratundmine
 • Tööstress meeskonnas ja kuidas sellega toime tulla
 • Praktilised oskused, mis aitavad ennetada läbipõlemist ja stressi
 • Psüühilise aja kuhjumine stressisituatsioonis ning oskus lõdvestuda
 • Isiksuse tüübi test, praktilised harjutused (lõõgastus, keskendumise harjutused jm.) Harjutuste analüüs.

Tulemus:

 • Leitakse oma isiklik stressiga toimetuleku viis
 • Ollakse teadlikum oma individuaalsest arengust ning osatakse paremini oma arengut juhtida
 • Osatakse stressi faktoreid ära tunda ja ennetada
 • Suudetakse stressirohkes olukorras paremini toime tulla
 • Töösituatsioonides – pingetaluvuse suurenemine
 • Oskus hoida oma psüühilist ja füüsilist tervist
 • Oskus kasutada lihtsaid ja efektiivseid lõõgastusvõtteid

Läbiviimise vorm:
Seminar, praktilised harjutused, kirjalikud materjalid.
Soovi korral individuaalkonsultatsioon.

 
Copyright © 2015 Synergia OÜ.